રાજ્યની સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષકોની હાજરીફેસ રેકગનિશન પદ્ધતિથી પૂરાશેવોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙

ક્લિક કરો

રાજ્યની સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષકોની હાજરીફેસ રેકગનિશન પદ્ધતિથી પૂરાશે

Face attendance

Implementation has been flawless Super easy to implement with staff. Having an online time clock app is the answer a small office like ours was looking for. So far, the experience and implementation of the time clock software has been flawless. My staff started using it immediately without any problems or assistance. Barbara B Board of Directors, Non-Profit

BusinessTech by Hashmicro is where you will find the latest news about how technology can improve the business work-flow. We feature the latest updates in Information Technology, like ERP, which is connected with various industries.

“Employees can clock in/out (self-service), anywhere (using geolocation) , anytime (using the mobile app or the kiosk feature) ensuring accuracy and consistency with the calculation of hours worked. The facial recognition prevents buddy-clocking . No more time wasted on working through clock cards and employees disputing their hours.”

Jibble is extremely easy to use Whether you're adding employees or clocking in/out, Jibble is extremely easy to use. Employees enjoy the "fun" of taking selfies when they're clocking in/out and it's simple to access via tablet, phone, or computer. Albert C CEO, Medical Practice

ફેસ રેકગનિશન પદ્ધતિના અમલ પહેલાં વિભાગ દ્વારા બેઠકોનો દોર શરૂ

રાજ્યની સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષકોની હાજરીફેસ રેકગનિશન પદ્ધતિથી પૂરાશે

રાજ્યની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ફરજ બજાવતા શિક્ષકોની હાજરી હવે ફેસ રેકનિશન સિસ્ટમથી ભરાય તે માટેના પ્રયાસો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. તાજેતરમાં વિવિધ શૈક્ષણિક સંગઠનોના પદાધિકારીઓ સાથે શિક્ષણમંત્રીની બેઠક મળી હતી. જેમાં આ સિસ્ટમનું નિદર્શન પણ કરાયું હતું. આ સિસ્ટમમાં દરેક શિક્ષકે હાજરી પૂરવા માટે પોતાનો લાઈવ ફોટો લેવો પડશે અને ત્યારબાદ જ હાજરી પૂરાશે શરૂઆતમાં

સરકારી શાળાઓમાં અમલ થયા બાદ અન્ય શાળાઓમાં પણ તેના અમલની વિચારણા હોવાનું જાણવા મળે છે. રાજ્યમાં આવેલી તમામ સરકારી, ગ્રાન્ટેડ, ખાનગી શાળાઓના શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓની હાજરી ઓનલાઈન પૂરવામાં આવે છે. સ્કૂલના શિક્ષકોની હાજરી પણ ઓનલાઈન મોલવામાં આવે છે. જેથી રોજેરોજે કેટલા શિક્ષકો હાજર રહે છે તે અંગેની તમામ માહિતી મળી રહે છે. જોકે, ઓનલાઈન હાજરી વખતે શિક્ષક હાજર ન હોય છતાં તેની હાજરી પુરાઈ જાય તેમ બની શકતું હોવાથી ઓનલાઈન હાજરીમાં ગેરરીતિની શક્યતા રહેલી છે. ઉપરાંત શિક્ષક સમયસર શાળાએ પહોંચ્યો છે કે કેમ તે અંગેની પણ ચકાસણીમાં મુશ્કેલી પડતી હોય છે.

આમ, ઓનલાઈન હાજરીમાં જે ક્યાશરહીજાયછેતેને દૂર કરવા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા હવે શિક્ષકોની હાજરી માટે નવી પદ્ધતિ અમલમાં મૂકવાની તૈયારી કરી હોવાનું જાણવા મળે છે. હવે સરકારી શાળાઓમાં પણ કોર્પોરેટ ઓફિસોની જેમ ફેસ રેકગનિશનથી હાજરી પૂરવાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. આ પદ્ધતિનો અમલ શરૂ થાય તે પહેલાં ગાંધીનગરની કેટલીક શાળાઓમાં તેનો પ્રયોગ પણ કરવામાં આવીરહ્યો હોવાનું જાણવા મળે છે અને ત્યાં સારી સફળતા પણ મળી હોવાના દાવા થઈ રહ્યા છે.

આ પદ્ધતિ અમલમાં આવે તે પહેલાં શૈક્ષણિક સંગઠનો પાસેથી પણ મંતવ્યો જાણવાના પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે. તાજેતરમાં રાજ્યના શિક્ષણમંત્રીએ ગાંધીનગર વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે વિવિધ શૈક્ષણિક સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓ સાથે બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકમાં ફેસ રેગનિશન પદ્ધતિથી શિક્ષકોની હાજરી પૂરવાને લઈને પ્રેઝન્ટેશન પણ થયું હતું. આમ હવે શિક્ષણ વિભાગ આ દિશામાં ધીમેધીમે આગળ વધી રહ્યું છે. શિક્ષણ વિભાગ સાથે સંકળાયેલા સૂત્રોનું માનીએ તો શિખક ક્વિસથી આ પદ્ધતિનો અમલ કરવામાં આવી

Face recognition is a technology or method used to identify and verify an individual against a database of faces. It is generally used for public security, customer verification, patient identification, access control and to monitor attendance.

Q1. What is Haar cascade algorithm for face detection in Python? A. Haar cascade algorithm is an open-source machine learning-based approach used for object detection in images, commonly used for face detection in Python. It works by training a classifier using positive and negative samples of the object of interest (in this case, faces) and then applying the classifier to new images to detect the object. The algorithm uses a series of features known as Haar features to distinguish between the object and the background. The algorithm is efficient and can detect faces in real-time video streams, making it a popular choice for face detection applications.

Truein is highly precise and offers practically 100% accurate attendance. Truein can accurately recognize an individual from among 50,000 users or more.The inbuilt algorithm is such that it can accurately identify faces irrespective of any changes in demography and ethnicity.Truein can recognize faces with masks or changes in facial attributes like a beard, a new hairstyle, or with spectacles. Besides, it offers low light correction, aging effect rectification, group attendance, and face onboarding with just one picture.

Improve this page Add a description, image, and links to the face-recognition-attendance-system topic page so that developers can more easily learn about it. Curate this topic Add this topic to your repo To associate your repository with the face-recognition-attendance-system topic, visit your repo's landing page and select "manage topics." Learn more

Each employee’s attendance, overtime, and leave can be reliably tracked using a face recognition attendance system. As an outcome, deception via proxy attendance is not feasible by scanning ID cards or signing on behalf of others. You’ll also have reliable logs of who was present on-site and when.

Frequently Asked Questions What is a face recognition attendance system?A face recognition attendance system is a type of biometric technology that uses artificial intelligence to automatically identify and verify individuals based on their facial characteristics. These systems are commonly used to track attendance in workplaces, stores, and other organizations. The system captures an image of the individual's face and then compares it to a database of pre-registered faces. If a match is found, the system records the individual's attendance. These systems can be integrated with existing time and attendance software and can also be used for security and access control purposes. How does the face recognition attendance system work?A face recognition attendance system uses AI and machine learning algorithms to identify and verify an individual's identity based on their facial features. It works by capturing an image or video of a person's face, then extracting facial features such as the distance between the eyes, nose, and mouth, and comparing them to a database of known faces. If the system finds a match, it will mark the person as present. Is the attendance system secure and private?Yes, the technology is quite mature and very secure and private. The actual facial image is not required to be stored in the database to verify the identity. Instead, a unique hash code (comprising a numeric or alphanumeric string) is created for each facial image, and the matching happens against this code. Can Truein handle multiple users and locations?Yes, Truein can easily handle multiple users and locations. Truein is app-based and can be easily installed on any mobile device. So, you don't require complicated hardware or standalone attendance machines.You can fix the mobile device on a flexible stand and move it to any location. Truein is lean, portable, and scalable.With Truein's GPS-based geofencing attendance system, you can fence any location in terms of latitude and longitude to track staff attendance accurately and effortlessly. Roaming or field staff can be given permission to mark attendance at one or more approved locations. Geofencing ensures the staff clocks in only at specific locations and not when they are out of range. How accurate is Truein in recognizing faces?Truein is highly precise and offers practically 100% accurate attendance. Truein can accurately recognize an individual from among 50,000 users or more.The inbuilt algorithm is such that it can accurately identify faces irrespective of any changes in demography and ethnicity.Truein can recognize faces with masks or changes in facial attributes like a beard, a new hairstyle, or with spectacles. Besides, it offers low light correction, aging effect rectification, group attendance, and face onboarding with just one picture. How can I get started with using the attendance system?Truein is extremely simple to use. To get started, just download and install the android or iOS app on your mobile device. The staff can instantly onboard by snapping a selfie, and once they're done, they can mark attendance using their mobile phones or through a kiosk. Can I integrate Truein with my existing HR or payroll software?Truein seamlessly integrates with any 3rd party HR/payroll software via API integration. It tracks staff hours regularly, and the data is automatically streamlined with payroll. With detailed time and attendance reports and analytics, Truein makes payroll management easy. The error-free final payroll-ready reports eliminate the need for reconciliation and the creation of manual attendance reports. In addition, you can get daily, and monthly attendance reports directly from the app in a format of your choice. How can I troubleshoot issues with the attendance system?You can refer to our demo videos and exhaustive list of FAQs to troubleshoot and resolve any issues. The videos and FAQs are in the Help and Support section, and you can access them via the Web Dashboard or the User App.The FAQs will provide detailed information about Truein features, specifications, and usage. However, if you still need help, contact Truein Support at support@truein.com​ or call us at +91 93099 87376. Can I customize it to fit my business needs?Truein is highly customizable and can be used out of the box. You can customize over 70+ attendance policies as per your site and staff category. For example, you can assign shifts automatically, set late marks, half days, and shift timings, calculate overtime, and more. Additionally, if you have any specific requirements, our team is available to evaluate the same, and we will try our best to customize the policies for you. Is there a free trial or demo available?Yes, we have a free trial, and for that or any other queries, you can schedule a free demo or reach us at hello@truein.com, and we'll get back to you as soon as possible. Does the attendance system work when users are offline/not connected to the internet?Yes, Truein tracks time offline too. The staff can clock In/Out even without the internet, and you can continue tracking their attendance. Face recognition and GPS tracking also work without the internet. You no longer have to worry about buddy punching or time theft in the offline mode. Truein automatically syncs the data once the internet is back.

Post a Comment

Previous Post Next Post