ગુજરાત હાઇકોર્ટ ભરતી 2023|| પોસ્ટ્સ: 3533 post||Gujarat Highcourt Job 2023-24વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙

ક્લિક કરો

ગુજરાત હાઇકોર્ટ ભરતી 2023|| પોસ્ટ્સ: 3533 post||Gujarat Highcourt Job  2023-24


પોસ્ટ્સ નામ: 3533 post

જાહેરાત નં. RC (I/LC)/1434/2022 (II): 1855 post

* સહાયક: 1777 post

* સહાયક / કેશિયર: 78 post

જાહેરાત નં. RC/1434/2022: 1655 POST

* બેલિફ / પ્રોસેસ સર્વર (વર્ગ -3): 109 POST

* ડ્રાઈવર (વર્ગ-3): 47 POST

* પીઓન (પાટાવાલા)

(પાટાવાલા,

ચોકીદાર,

જેલ વોર્ડર,


સ્વીપર,

વોટર સર્વર,

લિફ્ટમેન,

હોમ એટેન્ડન્ટ / ડોમેસ્ટિક એટેન્ડન્ટ સહિત)

(વર્ગ-IV): 1499 POST.

જાહેરાત નં.RC (I/LC)/1434/2022: 23 POST

* બેલિફ / પ્રોસેસ સર્વર (વર્ગ-ત્રીજા): 12 POST

* પીઓન / પટવાલા (વર્ગ-ચોથો)

(ચોકીદાર, હોમ એટેન્ડન્ટ-ડોમેસ્ટિક એટેન્ડન્ટ સહિત): 11 POST

શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય વિગતો: કૃપા કરીને સત્તાવાર સૂચના વાંચો.


મહત્વપૂર્ણ તારીખો

* અરજી દાખલ કરવાની શરૂઆતની તારીખ: જાહેરાત વાંચો

* અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: જાહેરાત વાંચો
જાહેરાત:

* સહાયક, સહાયક/કેશિયર: અહીં ક્લિક કરો

* અન્ય પોસ્ટ્સ માટે: અહીં ક્લિક કરો

* ઓનલાઇન અરજી કરો: અહીં ક્લિક કરો

Post a Comment

Previous Post Next Post